Θεογνωσία Κουσπή
H Προστασία της Εθνικής Ταυτότητας των Κρατών Μελών & H Αρχή της Υπεροχής στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

” Το βιβλίο αυτό τολμά να αναμετρηθεί με ένα από τα μεγάλα θέματα της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης και του ευρωπαϊκού δικαίου, την αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου και την σχέση του με την προστασία της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών. Τη σύγκρουση με άλλα λόγια των εθνικών συνταγμάτων με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τον διάλογο των εθνικών ανώτατων δικαστηρίων με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως να θεωρούσε κάποιος ότι το θέμα είναι πολυσυζητημένο, πλην όμως η συγγραφέας προσφέρει μια τολμηρή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ζήτημα. Προσεγγίζει κριτικά την έννοια του συνταγματικού πλουραλισμού και προβαίνει σε διάλογο τόσο με τη νομολογία του ΔΕΕ, όσο και με τη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων, ιδιαίτερα σε μια προσπάθεια ερμηνείας της σημασίας της ρήτρας προστασίας της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών. Μεγαλύτερη συμβολή της μελέτης, πλην της πληρότητάς της, είναι το γεγονός ότι η συγγραφέας αποφεύγει την παγίδα της ιδεολογικής πόλωσης που συχνά χαρακτηρίζει την προσέγγιση του πολυδαίδαλου αυτού ζητήματος, με αποτέλεσμα να μην διστάζει να αναζητήσει το ισοζύγιο μεταξύ της πιστής εφαρμογής της αρχής της υπεροχής και των περιπτώσεων στις οποίες δικαιολογείται η κάμψη της. Η έμφασή της στην μεθοδολογία διεξαγωγής του διαλόγου μέσα από την αναλογική εφαρμογή μεθόδων στάθμισης που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο δίκαιο συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην πληρέστερη προσέγγιση του θέματος που πραγματεύεται. Η παρούσα μονογραφία είναι ολοκληρωμένη και άξια κάθε επαίνου και είμαι βέβαιος ότι θα τύχει ευμενούς υποδοχής”.

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης

Καθηγητής, Κοσμήτορας  Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 176 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240
Τόπος Έκδοσης Αθήνα – Λευκωσία
Ημερ. Έκδοσης Φεβρουάριος 2021
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-676-20-0
Τιμή

Άρτεμις Δ. Σαββίδου
Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία στην Κύπρο. Τόμος Ι: Γενικές Αρχές – Τα Εγκλήματα της Κλοπής

Το παρόν πόνημα της δρ Αρτέμιδος Σαββίδου, δικηγόρου και λέκτορος Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομία της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, αποτελεί ένα σημαντικό απόκτημα της γραμματείας περί το κυπριακό ποινικό δίκαιο, τούτο δε από πολλές απόψεις. Κατ’ αρχήν, πρόκειται για μια υποδειγματικής πληρότητας πραγμάτευση του θέματος της κλοπής καθώς αναπτύσσονται όλα τα συναφή ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου που ανακύπτουν σε σχέση με το εν λόγω έγκλημα. Κατά δεύτερον, η μελέτη είναι πολύ διδακτική από την άποψη της συνεκτίμησης κρίσιμων όψεων συγκριτικού δικαίου, καθώς η κυπριακή στάση, που αποτελεί μεν ένα μικτό σύστημα δικαίου, δεν παύει όμως πρώτιστα και προνομιακά να συνομιλεί με την παράδοση του κοινοδικαίου, συναξιολογείται με μια άλλη παράδοση της ποινικής σκέψης, όπως είναι η ηπειρωτική, εδώ στο παράδειγμα του ελληνικού δικαίου. Η κυριότερη όμως αρετή του βιβλίου βρίσκεται, τρίτον, στην με βάση τις απαιτήσεις της ποινικής δογματικής μεθοδικά άψογη ανάγνωση του εγκλήματος. Το σημείο αυτό πρέπει να εξαρθεί ιδιαιτέρως. Η πραγματεία της συγγραφέως έρχεται να καλύψει (στο αντικείμενο ενδιαφέροντός της) ένα χρόνιο και δυστυχώς σοβαρό πρόβλημα της κυπριακής ποινικής επιστήμης, την έλλειψη επεξεργασμένης ποινικής δογματικής.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι η μελέτη της συγγραφέως καλλιεργεί για πρώτη φορά την ποινική δογματική με τον τρόπο που συναντάμε στα ξένα πανεπιστήμια.

Το βιβλίο εξαντλεί το αντικείμενό του. Ιστορική εξέλιξη του κυπριακού δικαίου και οι δομικές αρχές του (όπως νομιμότητα, μη αναδρομικότητα, δεδικασμένο, αναλογικότητα, τεκμήριο αθωότητας και αρχές κατανομής του αποδεικτικού βάρους), μαζί με την παρουσίαση των εγκλημάτων κλοπής στον ΠΚ απασχολούν τη συγγραφέα κατ’ αρχάς (Μέρη Α’-Γ’). Τα Μέρη Δ’ και Ε’ παρουσιάζουν με αναλυτική επάρκεια και σαφήνεια τη δομή του ποινικού κανόνα δικαίου (actus reus, mens rea) κατά το κοινοδίκαιο και το κυπριακό δίκαιο γενικά και εισάγουν στη συζήτηση για το έννομο αγαθό, συζήτηση παραμελημένη στην κυπριακή γραμματεία. Από τα στοιχεία της δομής του ποινικού κανόνα δικαίου θα πρέπει να εξαρθεί ιδίως η πραγμάτευση πολύ απαιτητικών θεμάτων όπως η αδιαφορία (recklessness) ή η «μετατόπιση της πρόθεσης» (‘transferred malice/intent’).

Στο Μέρος ΣΤ’ παρακολουθούμε μια σχολαστικότατη, πλήρως εμπεριστατωμένη και ολιστική πραγμάτευση των στοιχείων της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Και εδώ απαιτητικά θέματα τυγχάνουν ενδελεχούς ανάλυσης, όπως η αφαίρεση και η κατοχή του πράγματος, η ιδιάζουσα φύση της πρόθεσης του δράστη και το σύνολο σχεδόν των υπερασπίσεων (μεταξύ των οποίων χαρακτηριστικά δείγματα γραφής της συγγραφέως συνιστούν π.χ. οι αναλύσεις για τις πλάνες και τα είδη εξαναγκασμού). Η συρροή έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της στενής συνάψεώς της με την επιμέτρηση στο κοινοδίκαιο. Η συγγραφέας διεξέρχεται την προβληματική της συρροής με τη δέουσα μεθοδικότητα, ιδίως αναλύοντας την αρχή της «συνολικότητας». Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η ενασχόληση και με το κρίσιμο ζήτημα της ελαστικότητας της κατάγνωσης και έκτισης της ποινής.

Πολύ αξιόλογη είναι η πλήρης πραγμάτευση των ειδικών εμφανίσεων του εγκλήματος. Κόλουρες πράξεις (‘inchoate crimes’), απόπειρες, συμμετοχικό άδικο, αλλά και η ιδιάζουσα στο ποινικό κοινοδίκαιο μορφή της συνωμοσίας, παρουσιάζονται ολοκληρωμένα, δίνοντας το πλήρες περίγραμμα της υπό εξέταση εγκληματικής δράσης. Εκείθεν, η συγγραφεύς παρουσιάζει με υποδειγματική και πάλι πληρότητα όλο το φάσμα των διακεκριμένων και προπαρασκευαστικών εγκλημάτων της κλοπής, όπως και των προνοιών που αφορούν στην «ύστερη» της ιδιοποίησης αξιόποινη συμπεριφορά.

Το Μέρος Ζ’ αφιερώνεται στη δικονομική μεταχείριση του εγκλήματος. Αφού εισαχθούμε στη φύση της ποινικής δίκης γενικά, μας δίνεται όλο το πλαίσιο της προδικασίας,  όπου μεταξύ άλλων η συγγραφεύς δράττεται της ευκαιρίας να προσεγγίσει και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ανακύπτουν από την άσκηση της αστυνομικής βίας. Ακολουθεί η επ’ ακροατηρίω διαδικασία, όπου αναδεικνύεται η ιδιάζουσα φύση της κοινοδικαιικής δίκης σε όλη της την έκταση (αρχές που τη διέπουν, δίκαιο της απόδειξης, κατάληξη με την απόφαση επί της ενοχής και της ποινής, δευτεροβάθμια διαδικασία). Το βιβλίο «κλείνει» με την παρουσίαση πολύτιμων παραρτημάτων και την παράθεση μιας εκτενέστατης εργογραφίας και νομολογίας.

Πρόκειται για ένα έργο που προώρισται να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα τόσο για την ακαδημαϊκή έρευνα όσο και για την επιστημονική αναβάθμιση της πράξης. Παράλληλα το βιβλίο θα αποτελέσει βασικό και αναντικατάστατο εφόδιο των φοιτητριών και φοιτητών.

Το έργο επομένως απευθύνεται τόσο στους μελετητές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας όσο και στους ανθρώπους της ποινικής πράξης: στους δικαστές και τους δικηγόρους.

Chapters

Α. ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Β. ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΣΤΟΝ ΠΚ – ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΚ

Γ. ΟΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δ. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ( ACTUS REUS, MENS REA ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ

Ε. ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΣΤ. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ( ΑΡΘΡΟ 255 ΚΕΦ.154) ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ
(Η ποινική κύρωση, Ειδικότερα ζητήματα: «Υπέρασπίσεις»: ζητήματα άρσης του αδίκου και καταλογισμού, Τα προκαταρκτικά αδικήματα στον ΠΚ, Συμμετοχή, Οι διακεκριμένες παραλλαγές της κλοπής, προπαρασκευαστικά εγκλήματα της κλοπής, Εγκλήματα αξιοποίησης κλοπιμαίων)

Ζ. Η ΚΛΟΠΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
(Εισαγωγικές παρατηρήσεις: η φυσιογνωμία της ποινικής δίκης στην Κύπρο, Εξουσίες σύλληψης και κράτησης υπόπτων, Έρευνα ατόμων και μέσων μεταφοράς, Προσωποκράτηση υπόπτου και κράτηση κατηγορουμένου, Η δίκη στο ακροατήριο, Τα δύο είδη ποινικής δίκης, Η διαδικασία ακρόασης, Έφεση)

Η. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΚ

Θ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΔΔΑ

Ι. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ & ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Σκληρόδετο | 374 σελίδες
Ημερ. Έκδοσης 2020
Γλώσσα Ελληνική
ISBN 978-9963-676-19-4
Τιμή  €80,00 (Για Φοιτητές €60 – Για Ασκούμενους €64)

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Χάρης Πογιατζής, Χρίστος Κληρίδης (κ.α.)
Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο: Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου. Συγκεκριμένα, με την ΤρΕφΑθ 1128/2019 αποδεικνύεται πως νομοθετική απαγόρευση διαθέσεως ακίνητης περιουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας επηρεάζει έγγειο ιδιοκτησία στην Ελλάδα, ενώ η ΤρΕφΑθ 247/2019 προσφέρει δείγμα κληρονομικής διαφοράς, στην οποία καλούνται να εφαρμοστούν κανόνες κυπριακού και ελληνικού δικαίου.

Στην παρούσα έκδοση δεκαέξι εκλεκτοί εισηγητές (δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου και νομικοί της πράξης) ξεδιπλώνουν τις συνιστώσες του κτηματολογίου ως συστήματος ουσιαστικής δημοσιότητας σε Κύπρο και Ελλάδα, την ένδικη προστασία των ακινήτων σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου στις δύο Χώρες, όπως επίσης προσεγγίζουν ζητήματα χρησικτησίας, αλλά και λοιπά ειδικά ζητήματα του ελληνικού και του κυπριακού κτηματολογίου.

Τον γενικό συντονισμό και την επιμέλεια του έργου (στο οποίο περιέχονται οι εισηγήσεις του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών) είχε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, από τον οποίο προέρχονται και τα πορίσματα του τόμου, σε ό,τι αφορά, δηλαδή, τη δικαιοσυγκριτική επισκόπηση κυπριακού και ελληνικού δικαίου κτηματολογίου.

Στοιχεία έκδοσης
Σελίδες XXIV + 468 σελίδες
Ημερ. Έκδοσης  2020
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-960-648-132-1
Τιμή  €45,00

Στέργιος Μήτας, Κώστας Στρατηλάτης, Ιορδάνης Κουμασίδης (επιμ.)
Η Ισχύς και το Δίκαιο

Στην έκδοση στεγάζονται συμβολές που διερευνούν τη σχέση αυτή στη σκέψη και το έργο κλασικών, νεώτερων και σύγχρονων φιλοσόφων (βλ. Αριστοτέλης, Σπινόζα, Χομπς, Νίτσε, Καρλ Σμιτ, Μισέλ Φουκώ, Ζιλ Ντελέζ, Κορνήλιος Καστοριάδης κ.ά.). Φιλοξενούνται μελέτες που θίγουν τη συνάρθρωση δικαίου και ισχύος αναφορικά με θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου και της νομικής θεωρίας (βλ. ερμηνεία δικαίου, σύγκρουση και στάθμιση κανόνων, συσχετισμοί κοινωνικο-πολιτικών δυνάμεων και Σύνταγμα, κοσμικό κράτος, κοινωνική δικαιοσύνη κ.ά.). Τέλος, εξετάζονται προβολές της εξεταζόμενης θεματικής σε ειδικότερα πεδία και αντικείμενα δικαίου (βλ. αστικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, διεθνείς σχέσεις).

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 274 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 18mm
Τόπος Έκδοσης Αθήνα – Λευκωσία
Ημερ. Έκδοσης Αύγουστος 2019
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-676-13-2
Τιμή  €21,00

Περιεχόμενα

Αντί προλόγου. Το δίκαιο και το ισχυρό

Κώστας Στρατηλάτης
Δίκαιο και ισχύς: Όψεις μιας πολυσύνθετης σχέσης

1ο Μέρος – Κλασική και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία

Ανδρέας Χ. Τάκης
Περί πολιτών και θηρίων ή πώς είναι δυνατή μια πολιτική κοινωνία

Άρης Στυλιανού
Το «δίκαιο του ισχυρότερου»: Σπινόζα, Χομπς, Καρλ Σμιτ

Δημήτρης Μποϊντάς
Το δίκαιο και η ισχύς ως το επίδικο της έντασης «απόλυτο vs σχετικό» στο χομπσιανό θεωρητικό υπόδειγμα.
Από την κατασκευή της ανθρώπινης φύσης στο απολυταρχικό, τύπου Λεβιάθαν, πολιτικό

Χάρης Παπαχαραλάμπους
Επιστροφή στη Δύναμη. Η Τομή του Deleuze στο Λόγο για το Δίκαιο

Ιορδάνης Κουμασίδης
«Εγώ, ο Πιερ Ριβιέρ, που διασταύρωσα άθελά μου λόγους και στρατηγικές»:
Νόμος και διασταυρούμενα δίκτυα εξουσίας στην ανάδυση της νεωτερικότητας κατά τον Φουκώ

Αλέξιος Πέτρου
Ο δρόμος προς την ηθική του φιλελευθερισμού του Χάγιεκ

Κώστας Κεφαλληνός – Τζινιέρης
Η ισχύς και το δίκαιο υπό πρίσμα του Καστοριάδη

2ο Μέρος – Θεωρία δικαίου και δημόσιο δίκαιο

Κώστας Σταμάτης
Ερμηνεία του δικαίου: Σύγκρουση συμφερόντων και «στάθμιση»

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης
Η ερμηνευτική επιλογή ως απότοκο μηχανισμών ισχύος

Στέργιος Μήτας
Η ισχύς των εύπορων και το δίκαιο των ενδεών.
Μια καντιανή απάντηση στο γιατί η κοινωνική δικαιοσύνη ανήκει στα «συνταγματικώς ουσιώδη ζητήματα»

Ελένη Καλαμπάκου
Διά της επιβολής ή της διευθέτησης; Το δίκαιο αντιμέτωπο με την κάλυψη των μουσουλμάνων γυναικών

Χαράλαμπος Κουρουνδής
Επιβολή και συμβιβασμός στην ελληνική μεταπολεμική Ιστορία:
Εννέα θέσεις για την επίδραση του συσχετισμού δύναμης στο Σύνταγμα

3ο Μέρος – Ειδικότερα πεδία και ζητήματα δικαίου

Φώτιος Νικολάου
Η νομοθετική ρυθμιστική επέμβαση επί συγκρούσεως συνταγματικώς κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων στο πεδίο του αστικού δικαίου και η σημασία της εναρμονιστικής αρχής της αναλογικότητας

Κωνταντίνος Δημαρέλλης
Η δυναμική των αρχών του εργατικού δικαίου σε μια εποχή αμφισβήτησης

Βάγια Πολυζωΐδου
Η ισχύς στο ποινικό δίκαιο: Δικαιολόγηση (;) των μέτρων δικονομικού καταναγκασμού

Γρηγόρης Μιχαηλίδης
Το δημοσιονομικό δίκαιο ως έκφανση της κρατικής κυριαρχίας επί της κοινωνίας.
Η επιβολή του φόρου και η νόμιμη κρατική βία

Γιώργος Κέντας
Το δίκαιο της επιβολής και η επιβολή του δικαίου στη διεθνή πολιτική:
Μια επανεκτίμηση του Διαλόγου των Μηλίων στον Θουκυδίδη

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Παντελής Βουτουρής, Στέργιος Μήτας, Μαρίνος Πουργούρης (επιμ.)
Λογοτεχνία και Δίκαιο: Πτυχές μιας Πολυσύνθετης Σχέσης

Η δυναμική και πολυσύνθετη σχέση μεταξύ Δικαίου και Λογοτεχνίας απασχολεί ολοένα και περισσότερο. Το Δίκαιο έχει αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες πηγές έμπνευσης των λογοτεχνών και έχει αποτυπωθεί στη λογοτεχνία, είτε ως παρουσίαση πραγματικών/ ιστορικών γεγονότων, είτε ως μυθοπλασία. Πληθώρα μελετών έχει ασχοληθεί με τη σχέση ανάμεσα στους δύο κλάδους, η σύζευξη των οποίων καθιερώθηκε με τον όρο «Δίκαιο και Λογοτεχνία». Ο παρών τόμος αποσκοπεί να συμβάλει στη μελέτη του θέματος στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία μέσα από πρωτότυπες συμβολές καταξιωμένων νομικών, φιλολόγων και λογοτεχνών από Ελλάδα και Κύπρο. Οι εκδόσεις Hippasus, με τη συμβολή δύο πανεπιστημιακών οργανισμών, της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ερευνητικού Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών – Σπουδαστήριο Πετρώνδα του Πανεπιστημίου Κύπρου και υπό την επιστημονική επιμέλεια των Καθηγητών Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, Παντελή Βουτουρή, Μαρίνου Πουργούρη και Στέργιου Μήτα, εξέδωσαν τον πρωτοποριακό αυτό τόμο, ο οποίος εξετάζει ζητήματα όπως η λογοκλοπή, η πνευματική ιδιοκτησία, αναγνώσεις από την αρχαία γραμματεία (Αισχύλο, Σωκράτη, Οβίδιο), κλασικούς συγγραφείς (Σαίξπηρ, Σουίφτ, Ντοστογιέφσκι, Νίτσε), κορυφαίους, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς (Μακρυγιάννη, Παπαδιαμάντη, Μιχαηλίδη, Σεφέρη, Φραγκιά, Γαλανάκη), καθώς και πεδία όπως τα αστυνομικά μυθιστορήματα της Άγκαθα Κρίστι, τα σκηνοθετικά έργα του Θόδωρου Αγγελόπουλου και η στιχοποιία του τραγουδοποιού Μπομπ Ντύλαν. Ο τόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του φιλολόγου και λογοτέχνη Σάββα Παύλου, ο οποίος απεβίωσε πρόωρα σε ηλικία 65 ετών, τον Απρίλιο του 2016, αφήνοντας πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο και σημαντική πνευματική κληρονομιά.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 274 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 18mm
Τόπος Έκδοσης Αθήνα – Λευκωσία
Ημερ. Έκδοσης Φεβρουάριος 2020
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-676-16-3
Τιμή  €23,00

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Μέρος Ι. Εξετάζοντας τα Θεμέλια Δικαίου και Λογοτεχνίας

Θεόδωρος Χίου
Ιδέα και μορφή στη λογοτεχνία: Αναζητώντας τα όρια προστασίας
λογοτεχνικών έργων από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Κώστας Κουτσουρέλης
Λογοτεχνία, λογοκλοπία, λογοκρισία

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης
Πτυχές Δικαίου και Λογοτεχνίας στην Κύπρο

Μέρος ΙΙ. Αναγνώσεις από την Αρχαία Γραμματεία

Άννα Κ. Γεωργιάδου
Οὐκ εὔκριτον τὸ κρῖμα : Αναζητώντας το Δίκαιο στις Ικέτιδες του Αισχύλου

Μαρία Α. Μίτλεττον και Χρίστια Α. Μίτλεττον
Η Δίκη του Σωκράτη ως Λογοτεχνικό Φαινόμενο
και το Θεατρικό Έργο «Ἡ τοῦ Σωκράτους δίκη ἐν θεάτρῳ»

Στέλλα Αλέκου
Η Έννοια του Δικαίου και της Ανταπόδοσης
στην Υπόθεση της Μήδειας (Οβιδίου Ηρωίδες 12)

Μέρος ΙΙΙ. Η Δικαιοσύνη σε Κλασικούς Συγγραφείς

Μαρίνα Μαροπούλου
Ο Σαίξπηρ ως θεωρητικός του δικαίου; Η δικαιοπολιτική υπόθεση
των «δύο σωμάτων του βασιλιά» και η ποιητική δυναμική της

Francesco Villari
The thing which was not: Το Δίκαιο και η Ποιητική-Αφήγηση της Άρνησης
στα Gulliver’s Travels του Jonathan Swift

Χάρης Παπαχαραλάμπους
Η Άπειρη Ενοχή. Οι «Αδελφοί Καραμαζώφ» και ο Εμμ. Λεβινάς

Αλέξιος Πέτρου
Αναζητώντας τη δικαίωση: Η νιτσεϊκή ανάγνωση του Προμηθέα Δεσμώτη

Μέρος IV. Το Δίκαιο και Κορυφαίοι Συγγραφείς της Νεώτερης Γραμματείας

Παναγιώτης Δ. Νικολόπουλος
Ποινικές Κυρώσεις, Σωφρονιστική Μεταχείριση και Αποζημιώσεις
στα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

Λεωνίδας Γαλάζης
Θεία και ανθρώπινη δικαιοσύνη στην ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη

Ιωάννης Μ. Κονιδάρης
«Η Χήρα Παπαδιά» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Κωνσταντίνου Ι. Βαθιώτη
Οι Θανάσιμες Παγίδες υπό Λογοτεχνικό και Ποινικοδικαιικό Πρίσμα

Γιώργος Γεωργής
Ο Εφευρέτης Γιώργος Σεφέρης και ο Δικηγόρος Αχιλλέας Αιμιλιανίδης

Μέρος V. Δικαιοσύνη και Σύγχρονοι Έλληνες Συγγραφείς

Δέσποινα Μπισχινιώτη
Δικαιοσύνη, η μεγάλη Απούσα της Αστικής Κοινωνίας:
Το Χρήμα, οι Σχέσεις Εξουσίας και οι Σωματικές τους Εν-γραφές
σε Ελληνικά Πεζά Λογοτεχνικά Κείμενα της Δεκαετίας του 1920

Debora Cacciafeda
Το Δίκαιο των Αδικων. Το «Σχολείο Αναμορφώσεως» Μακρονήσου
στον Λοιμό του Αντρέα Φραγκιά

Άννα-Μαρία Πισκοπάνη
Aποφασίζοντας για την Αφήγηση της Ζωής ενός «Άλλου»:
Η Παραδειγματική Περίπτωση των «Αμίλητων Βαθιών Νερών»

Μέρος VI. Διευρύνοντας τα Όρια

Μαρίνος Πουργούρης
Η Αναπαράσταση του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Φόνος χωρίς κίνητρο ή τεκμήρια ενός εγκλήματος σε πλάνο σεκάνς

Στέργιος Μήτας
Η «σκάλα του Νόμου» και τα «ξυλοπόδαρα του Δικαστή».
Η κριτική του δικαίου και των νομικών κρίσεων στους στίχους του Ντύλαν

Zorka Šljivančanin
Ένας εκφυλισμένος φρενολόγος της λογοτεχνίας

Βάγια Πολυζωίδου
Η απονομή δικαιοσύνης στο έργο της Agatha Christie

Βιογραφικά Συγγραφέων

Δέσποινα Χατζηδημήτρη-Καρά
Εισαγωγή στην Κυπριακή Πολιτική Δικονομία


Το σύγγραμμα αυτό, αποτελεί πρακτικό οδηγό για φοιτητές νομικής, ασκούμενους και νέους δικηγόρους σε σχέση με την αστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.
Πρόκειται για ένα εισαγωγικό έργο το οποίο επιχειρεί να θέσει τις βασικές αρχές και ορισμούς που διέπουν και σχετίζονται με αυτό τον κλάδο δικαίου και παραθέτει τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει, προωθείται και περατώνεται η αστική δίκη.
Τα πρώτα πέντε κεφάλαια αναφέρονται στις βασικές έννοιες του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τα υποκείμενα της δίκης, τον τρόπο έναρξης της Αστικής Δικαιοδοσίας των Κυπριακών Δικαστηρίων και τη διαδικασία πριν και μετά τη συμπλήρωση των Δικογράφων. Στα κεφάλαια 6 και 7 παραβάλλονται διαγράμματα των δικαστικών διαδικασιών και διάφοροι τύποι εγγράφων.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 144 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 10mm
Ημερ. Έκδοσης Σεπτέμβριος 2019
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-676-15-6
Τιμή  €20,00

Νίκος Θ. Παναγιώτου
Σχέση Εξηρτημένης Εργασίας και Μέτοχοι Ιδιωτικών Εταιρειών


Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει διεισδυτικά το ειδικότερο ζήτημα του εργοδοτούμενου-μετόχου που απασχολήθηκε σε ιδιωτική εταιρεία ως εργοδοτούμενος κατά πλάσμα δικαίου. Η υπαγωγή στη νομοθετική επιφύλαξη της έννοιας του εργοδοτουμένου των μετόχων που απασχολούνται σε νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από μέλη της οικογένειας τους κατά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα που προϋποθέτει σχέση εξάρτησης συνιστά μια επιλογή του Νομοθέτη που έχει εξεταστεί σε σειρά αποφάσεων. Ο συγγραφέας αντιμετωπίζει κριτικά τόσο τη νομοθετική επιφύλαξη, όσο και τη νομολογία που την ερμηνεύει και εντάσσει τη συζήτηση για την εξαίρεση εντός του γενικότερου θεωρητικού πλαισίου ώστε να την ερμηνεύσει από την οπτική όχι μόνο του θετού δικαίου, αλλά και de lege ferenda. Δεν διστάζει να θέσει ερωτήματα, και να δώσει απαντήσεις σε αυτά. Επανεξετάζει τις απαντήσεις που η νομολογία έχει δώσει, υπό το φως της θεωρίας και αξιοποιώντας τα μεθοδολογικά εργαλεία του συγκριτικού δικαίου.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 110σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 10mm
Ημερ. Έκδοσης Αύγουστος 2019
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-676-12-5
Τιμή  €27,00

Κωνσταντίνος Α. Αιμιλιανίδης
Κληρονομικό Δίκαιο – Ακίνητη Ιδιοκτησία

Ο παρών τόμος περιλαμβάνει αυτούσιο το κείμενο της τελευταίας εκδοχής των διαλέξεων που ο Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης έδινε στους ασκούμενους δικηγόρους στα πλαίσια των μαθημάτων που διοργάνωνε το Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου. Οι διαλέξεις του Κωνσταντίνου Αιμιλιανίδη υπήρξαν σημείο αναφοράς στη συζήτηση για το δίκαιο του κληρονομικού δικαίου και της ακίνητης ιδιοκτησίας και χρησιμοποιούνταν όχι μόνο από τους ασκούμενους δικηγόρους προς τους οποίους απευθύνονταν, αλλά και από όλο το δικηγορικό κόσμο. Τόσο το κληρονομικό δίκαιο, όσο και η ακίνητη ιδιοκτησία ασχολούνται άλλωστε με περιουσία. Και όπως αναφέρει στις διαλέξεις της ακίνητης ιδιοκτησίας: “Η γη, τα νερά, τα δένδρα αλλά και τα κτίρια αποτελούσαν πάντοτε και διαχρονικά των κύρια πραγματική περιουσία των Κυπρίων”.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 222 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 14mm
Ημερ. Έκδοσης Νοέμβριος 2018
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-676-10-1
Τιμή  €30,00

Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης
Εισαγωγή στη Βιβλιογραφία του Κυπριακού Δικαίου

Το βιβλίο Εισαγωγή στη Βιβλιογραφία του Κυπριακού Δικαίου έχει ως στόχο να παρέχει τόσο μια αφετηρία, όσο και μια αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, παρουσιάζοντας τις υφιστάμενες πηγές και βιβλιογραφικές παραπομπές του κυπριακού δικαίου με ένα οργανωμένο τρόπο που να μπορεί να διευκολύνει τον ερευνητή, τον ακαδημαϊκό, το φοιτητή και τον επαγγελματία στην έρευνα επί του κυπριακού δικαίου.
Επίσης, η οργανωμένη ταξινόμηση της ύλης συνεισφέρει ακόμα στη βελτίωση της έννομης τάξης και του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, εφόσον ο δικηγόρος, ο δικαστής και ο νομοθέτης μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ανατρέξουν στο απαραίτητο πρωτογενές ή δευτερογενές υλικό και με τον τρόπο αυτό να το αξιοποιήσουν.
Η δεύτερη έκδοση, που κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή, είναι ενημερωμένη με δημοσιεύσεις μέχρι τον Οκτώβριο του 2017. Η τρίτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα, ενημερωμένη μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020, διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή.

The book An Introduction to the Bibliography of Cypriot Law, by Prof. Achilles C. Emilianides, aims to provide both a starting point and an assessment of the existing bibliography, by presenting the existing sources and bibliographical references of Cypriot law in an organised manner which may assist the researcher, the academic, the student and the professional in further research on Cypriot law.
Additionally, the organised classification of material further contributes to the enhancement of the legal order and the system of justice, since the advocate, the judge and the legislator may, if they so wish, find the relevant primary or secondary material and use it accordingly.
This second edition, available in print, is updated with publications up to October 2017. The third edition in english, which is updated with publications up to 31.1.2020, is available as a free ebook on our website.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 91 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 10mm
Ημερ. Έκδοσης Νοέμβριος 2017 (2η Έκδοση)
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-676-06-4
Τιμή  €15,00

Publication Details
Form Paperbound | 91 pages
Dimensions 170 x 240 x 10mm
Publ. Date November 2017 (2nd edition)
Language English
ISBN  978-9963-676-08-8
Price  €15,00

Publication Details
Form EBook | 96 pages
Dimensions 170 x 240 mm
Publ. Date February 2020 (3rd edition)
Language English
ISBN  978-9963-676-17-0
Price  FREE  Download PDF  (file size: 7,29 Mb)

Τάκης Ηλιάδης & Νικόλας Σάντης
Το Δίκαιο της Απόδειξης: Δικονομικές και Ουσιαστικές Πτυχές (Β΄ Έκδοση)

Το Δίκαιο της Απόδειξης

Το Δίκαιο της Απόδειξης

Το σύγγραμμα Το Δίκαιο της Απόδειξης: Δικονομικές και Ουσιαστικές Πτυχές, φιλοδοξεί μέσα από τις 1385 τόσες πυκνογραμμένες σελίδες του να παρουσιάσει, αποτυπώσει, ερμηνεύσει και πραγματευθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο το αποδεικτικό και το συναρτημένο με αυτό δικονομικό δίκαιο, κατά τα ισχύοντα και εφαρμοζόμενα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το βιβλίο – ενημερωμένο μέχρι και τη 20η Σεπτεμβρίου, 2016 – διά της λεπτομερούς παράθεσης, επεξήγησης, ανάπτυξης και κριτικής αρχών και εννοιών απτόμενων του αποδεικτικού, δικονομικού και ουσιαστικού ποινικού και αστικού δικαίου, σε συνδυασμό με την παραπομπή και ανάλυση πέραν των 4.000 συναφών κυπριακών και ξένων δικαστικών αποφάσεων καθώς και εκατοντάδων νομοθεσιών, ευρωπαϊκών οδηγιών, ευρω­παϊ­κών και διεθνών συμβάσεων, κανο­νισμών, νομικών συγγραμμάτων και αρθρογραφίας και με εργαλείο τους εκτενείς πίνακες περιεχομένων στην αρχή του συγγράμματος και αμέσως πριν το κάθε κεφάλαιο αλλά και το λεπτομερές ευρετήριο, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο, εύχρηστο και σύγχρονο βοήθημα για δικαστές, δικηγόρους, ασκούμενους δι­κη­γόρους, αστυνομικούς ανακριτές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές νομικής, όχι μόνο στο πεδίο του δικαίου της απόδειξης αλλά και σε εκείνο της ποι­νικής (κυρίως) και πολιτικής δικο­νομίας και ανακριτικής.

Στη Β΄ έκδοση, με την συμπερίληψη 800 περίπου προσθηκών, το βιβλίο περιέχει κοντά στις 5000 ξεχωριστές αναφορές σε δικαστικές αποφάσεις Κυπριακών και ξένων Δικαστηρίων, καθώς και εκατοντάδες νομοθεσίες, ευρωπαϊκές οδηγίες, ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις, κανονισμούς, νομικά συγγράμματα και αρθρογραφία.

«Η νέα έκδοση «Το Δίκαιο της Απόδειξης» δεν έχει να ζηλέψει από οποιαδήποτε άλλη ανάλογη έκδοση.
Θα μπορούσε, χωρίς υπερβολή, να χαρακτηριστεί ως ο «Phipson On Evidence» της Κύπρου»

Μύρων Μ. Νικολάτος
Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου

«Ένα βιβλίο αναλυτικότατο, εξαιρετικά προσεγμένο στη γλώσσα, στη λεπτομέρεια και στην ουσία του, σοβαρό αλλά και οικείο, που διαβάζεται με άνεση και αντα­ποκρίνεται στις προσδοκίες κάθε απαιτη­τικού χρήστη. […]
Δεν πρόκειται για βιβλίο που προορίζεται να εμπλουτίσει ή να κοσμεί βιβλιοθήκες, αλλά για να μελετηθεί, να αξιοποιηθεί, να δημιουργήσει»

Ανδρέας Πασχαλίδης
Πρώην Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Σκληρόδετο   |   Σελίδες ccxviii & 1165
Διαστάσεις 180 x 250 x 75mm
Ημερ. Έκδοσης 30 Σεπτεμβρίου 2016
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-2830-7-1
Τιμή  €140,00 (€100,00 μειωμένη*)

*Η μειωμένη τιμή ισχύει για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές με προσκόμιση αντιγράφου της Εγγραφής Ασκούμενου Δικηγόρου ή της φοιτητικής ταυτότητας αντίστοιχα.