Άρτεμις Δ. Σαββίδου
Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία στην Κύπρο. Τόμος Ι: Γενικές Αρχές – Τα Εγκλήματα της Κλοπής

Το παρόν πόνημα της δρ Αρτέμιδος Σαββίδου, δικηγόρου και λέκτορος Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομία της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, αποτελεί ένα σημαντικό απόκτημα της γραμματείας περί το κυπριακό ποινικό δίκαιο, τούτο δε από πολλές απόψεις. Κατ’ αρχήν, πρόκειται για μια υποδειγματικής πληρότητας πραγμάτευση του θέματος της κλοπής καθώς αναπτύσσονται όλα τα συναφή ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου που ανακύπτουν σε σχέση με το εν λόγω έγκλημα. Κατά δεύτερον, η μελέτη είναι πολύ διδακτική από την άποψη της συνεκτίμησης κρίσιμων όψεων συγκριτικού δικαίου, καθώς η κυπριακή στάση, που αποτελεί μεν ένα μικτό σύστημα δικαίου, δεν παύει όμως πρώτιστα και προνομιακά να συνομιλεί με την παράδοση του κοινοδικαίου, συναξιολογείται με μια άλλη παράδοση της ποινικής σκέψης, όπως είναι η ηπειρωτική, εδώ στο παράδειγμα του ελληνικού δικαίου. Η κυριότερη όμως αρετή του βιβλίου βρίσκεται, τρίτον, στην με βάση τις απαιτήσεις της ποινικής δογματικής μεθοδικά άψογη ανάγνωση του εγκλήματος. Το σημείο αυτό πρέπει να εξαρθεί ιδιαιτέρως. Η πραγματεία της συγγραφέως έρχεται να καλύψει (στο αντικείμενο ενδιαφέροντός της) ένα χρόνιο και δυστυχώς σοβαρό πρόβλημα της κυπριακής ποινικής επιστήμης, την έλλειψη επεξεργασμένης ποινικής δογματικής.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι η μελέτη της συγγραφέως καλλιεργεί για πρώτη φορά την ποινική δογματική με τον τρόπο που συναντάμε στα ξένα πανεπιστήμια.

Το βιβλίο εξαντλεί το αντικείμενό του. Ιστορική εξέλιξη του κυπριακού δικαίου και οι δομικές αρχές του (όπως νομιμότητα, μη αναδρομικότητα, δεδικασμένο, αναλογικότητα, τεκμήριο αθωότητας και αρχές κατανομής του αποδεικτικού βάρους), μαζί με την παρουσίαση των εγκλημάτων κλοπής στον ΠΚ απασχολούν τη συγγραφέα κατ’ αρχάς (Μέρη Α’-Γ’). Τα Μέρη Δ’ και Ε’ παρουσιάζουν με αναλυτική επάρκεια και σαφήνεια τη δομή του ποινικού κανόνα δικαίου (actus reus, mens rea) κατά το κοινοδίκαιο και το κυπριακό δίκαιο γενικά και εισάγουν στη συζήτηση για το έννομο αγαθό, συζήτηση παραμελημένη στην κυπριακή γραμματεία. Από τα στοιχεία της δομής του ποινικού κανόνα δικαίου θα πρέπει να εξαρθεί ιδίως η πραγμάτευση πολύ απαιτητικών θεμάτων όπως η αδιαφορία (recklessness) ή η «μετατόπιση της πρόθεσης» (‘transferred malice/intent’).

Στο Μέρος ΣΤ’ παρακολουθούμε μια σχολαστικότατη, πλήρως εμπεριστατωμένη και ολιστική πραγμάτευση των στοιχείων της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Και εδώ απαιτητικά θέματα τυγχάνουν ενδελεχούς ανάλυσης, όπως η αφαίρεση και η κατοχή του πράγματος, η ιδιάζουσα φύση της πρόθεσης του δράστη και το σύνολο σχεδόν των υπερασπίσεων (μεταξύ των οποίων χαρακτηριστικά δείγματα γραφής της συγγραφέως συνιστούν π.χ. οι αναλύσεις για τις πλάνες και τα είδη εξαναγκασμού). Η συρροή έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της στενής συνάψεώς της με την επιμέτρηση στο κοινοδίκαιο. Η συγγραφέας διεξέρχεται την προβληματική της συρροής με τη δέουσα μεθοδικότητα, ιδίως αναλύοντας την αρχή της «συνολικότητας». Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η ενασχόληση και με το κρίσιμο ζήτημα της ελαστικότητας της κατάγνωσης και έκτισης της ποινής.

Πολύ αξιόλογη είναι η πλήρης πραγμάτευση των ειδικών εμφανίσεων του εγκλήματος. Κόλουρες πράξεις (‘inchoate crimes’), απόπειρες, συμμετοχικό άδικο, αλλά και η ιδιάζουσα στο ποινικό κοινοδίκαιο μορφή της συνωμοσίας, παρουσιάζονται ολοκληρωμένα, δίνοντας το πλήρες περίγραμμα της υπό εξέταση εγκληματικής δράσης. Εκείθεν, η συγγραφεύς παρουσιάζει με υποδειγματική και πάλι πληρότητα όλο το φάσμα των διακεκριμένων και προπαρασκευαστικών εγκλημάτων της κλοπής, όπως και των προνοιών που αφορούν στην «ύστερη» της ιδιοποίησης αξιόποινη συμπεριφορά.

Το Μέρος Ζ’ αφιερώνεται στη δικονομική μεταχείριση του εγκλήματος. Αφού εισαχθούμε στη φύση της ποινικής δίκης γενικά, μας δίνεται όλο το πλαίσιο της προδικασίας,  όπου μεταξύ άλλων η συγγραφεύς δράττεται της ευκαιρίας να προσεγγίσει και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ανακύπτουν από την άσκηση της αστυνομικής βίας. Ακολουθεί η επ’ ακροατηρίω διαδικασία, όπου αναδεικνύεται η ιδιάζουσα φύση της κοινοδικαιικής δίκης σε όλη της την έκταση (αρχές που τη διέπουν, δίκαιο της απόδειξης, κατάληξη με την απόφαση επί της ενοχής και της ποινής, δευτεροβάθμια διαδικασία). Το βιβλίο «κλείνει» με την παρουσίαση πολύτιμων παραρτημάτων και την παράθεση μιας εκτενέστατης εργογραφίας και νομολογίας.

Πρόκειται για ένα έργο που προώρισται να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα τόσο για την ακαδημαϊκή έρευνα όσο και για την επιστημονική αναβάθμιση της πράξης. Παράλληλα το βιβλίο θα αποτελέσει βασικό και αναντικατάστατο εφόδιο των φοιτητριών και φοιτητών.

Το έργο επομένως απευθύνεται τόσο στους μελετητές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας όσο και στους ανθρώπους της ποινικής πράξης: στους δικαστές και τους δικηγόρους.

Chapters

Α. ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Β. ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΣΤΟΝ ΠΚ – ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΚ

Γ. ΟΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δ. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ( ACTUS REUS, MENS REA ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ

Ε. ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΣΤ. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ( ΑΡΘΡΟ 255 ΚΕΦ.154) ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ
(Η ποινική κύρωση, Ειδικότερα ζητήματα: «Υπέρασπίσεις»: ζητήματα άρσης του αδίκου και καταλογισμού, Τα προκαταρκτικά αδικήματα στον ΠΚ, Συμμετοχή, Οι διακεκριμένες παραλλαγές της κλοπής, προπαρασκευαστικά εγκλήματα της κλοπής, Εγκλήματα αξιοποίησης κλοπιμαίων)

Ζ. Η ΚΛΟΠΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
(Εισαγωγικές παρατηρήσεις: η φυσιογνωμία της ποινικής δίκης στην Κύπρο, Εξουσίες σύλληψης και κράτησης υπόπτων, Έρευνα ατόμων και μέσων μεταφοράς, Προσωποκράτηση υπόπτου και κράτηση κατηγορουμένου, Η δίκη στο ακροατήριο, Τα δύο είδη ποινικής δίκης, Η διαδικασία ακρόασης, Έφεση)

Η. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΚ

Θ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΔΔΑ

Ι. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ & ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Σκληρόδετο | 374 σελίδες
Ημερ. Έκδοσης 2020
Γλώσσα Ελληνική
ISBN 978-9963-676-19-4
Τιμή  €80,00 (Για Φοιτητές €60 – Για Ασκούμενους €64)

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Χάρης Πογιατζής, Χρίστος Κληρίδης (κ.α.)
Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο: Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου. Συγκεκριμένα, με την ΤρΕφΑθ 1128/2019 αποδεικνύεται πως νομοθετική απαγόρευση διαθέσεως ακίνητης περιουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας επηρεάζει έγγειο ιδιοκτησία στην Ελλάδα, ενώ η ΤρΕφΑθ 247/2019 προσφέρει δείγμα κληρονομικής διαφοράς, στην οποία καλούνται να εφαρμοστούν κανόνες κυπριακού και ελληνικού δικαίου.

Στην παρούσα έκδοση δεκαέξι εκλεκτοί εισηγητές (δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου και νομικοί της πράξης) ξεδιπλώνουν τις συνιστώσες του κτηματολογίου ως συστήματος ουσιαστικής δημοσιότητας σε Κύπρο και Ελλάδα, την ένδικη προστασία των ακινήτων σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου στις δύο Χώρες, όπως επίσης προσεγγίζουν ζητήματα χρησικτησίας, αλλά και λοιπά ειδικά ζητήματα του ελληνικού και του κυπριακού κτηματολογίου.

Τον γενικό συντονισμό και την επιμέλεια του έργου (στο οποίο περιέχονται οι εισηγήσεις του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών) είχε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, από τον οποίο προέρχονται και τα πορίσματα του τόμου, σε ό,τι αφορά, δηλαδή, τη δικαιοσυγκριτική επισκόπηση κυπριακού και ελληνικού δικαίου κτηματολογίου.

Στοιχεία έκδοσης
Σελίδες XXIV + 468 σελίδες
Ημερ. Έκδοσης  2020
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-960-648-132-1
Τιμή  €45,00

Κώστας Μαννούρης
Εσπερινές Βιολογίες – τέσσερα θεατρικά έργα

Ο τόμος περιλαμβάνει τέσσερα θεατρικά έργα του βραβευμένου θεατρικού συγγραφέα Κώστα Μαννούρη. Τα εν λόγω έργα ανέβηκαν στη σκηνή κατά την πρώτη πενταετία της παρουσίας του στα θεατρικά πράγματα (2014-2019). Πρόκειται για τα “Απόψε θα πετάξω την τέφρα σου!” (βραβείο συγγραφής 2015 στο πλαίσιο των θεατρικών βραβείων Κύπρου), “Της οικίας ημών εμπιπραμένης” (βραβείο συγγραφής 2017), “Χλωροφύλλη” και “Ύπερος“. Οι “Εσπερινές Βιολογίες” μεταφέρουν με ενάργεια το συγγραφικό στίγμα του Μαννούρη, εκφράζοντας τη θεμελιώδη πεποίθηση του ότι, το εσπερινό φώς του θεάτρου είναι σε θέση, ως αντίβαρο στην αδικία και την κακότητα, να φωτίσει τους βίους ανθρώπων που βρίσκονται στη σκιά και το περιθώριο. Μπορεί να δώσει φωνή σ’ αυτούς που μονολογούν ακατάπαυστα για ό,τι έγινε, για ό,τι δεν έγινε και για ό,τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν είχε πρυτανεύσει το κάλλος που μας άξιζε.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 168 σελίδες
Διαστάσεις 150 x 210 x 11mm
Ημερ. Έκδοσης Σεπτέμβριος 2019
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-676-14-9
Τιμή  €15,00

Κώστας Βενιζέλος
Δώρος Λοίζου: Οι Δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι

Στο βιβλίο του δημοσιογράφου Κώστα Βενιζέλου σκιαγραφείται η προσωπικότητα του Δώρου Λοίζου μέσα από τις διάφορες πτυχές της σύντομης αλλά γεμάτης ζωής του, μέσα από τα κείμενα και την ποίησή του, αλλά και από τις μαρτυρίες των οικείων του, φίλων και συντρόφων του. Κατατίθενται τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν το καλοκαίρι του 1974, με αποκορύφωμα την 30ή Αυγούστου, μέσα από μαρτυρίες, συνεντεύξεις, το πόρισμα της αστυνομικής έρευνας και τα πρακτικά της δίκης που ακολούθησε καθώς και απόρρητα τηλεγραφήματα. Παρατίθενται παράλληλα φωτογραφίες από διάφορες στιγμές της ζωής του Δώρου Λοίζου, πρωτοσέλιδα, φωτογραφίες και άλλες σχετικές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες της εποχής.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 176 σελίδες
Διαστάσεις 150 x 210 x 11mm
Ημερ. Έκδοσης Σεπτέμβριος 2019
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-676-11-8
Τιμή  €17,00

Κωνσταντίνος Α. Αιμιλιανίδης
Κληρονομικό Δίκαιο – Ακίνητη Ιδιοκτησία

Ο παρών τόμος περιλαμβάνει αυτούσιο το κείμενο της τελευταίας εκδοχής των διαλέξεων που ο Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης έδινε στους ασκούμενους δικηγόρους στα πλαίσια των μαθημάτων που διοργάνωνε το Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου. Οι διαλέξεις του Κωνσταντίνου Αιμιλιανίδη υπήρξαν σημείο αναφοράς στη συζήτηση για το δίκαιο του κληρονομικού δικαίου και της ακίνητης ιδιοκτησίας και χρησιμοποιούνταν όχι μόνο από τους ασκούμενους δικηγόρους προς τους οποίους απευθύνονταν, αλλά και από όλο το δικηγορικό κόσμο. Τόσο το κληρονομικό δίκαιο, όσο και η ακίνητη ιδιοκτησία ασχολούνται άλλωστε με περιουσία. Και όπως αναφέρει στις διαλέξεις της ακίνητης ιδιοκτησίας: “Η γη, τα νερά, τα δένδρα αλλά και τα κτίρια αποτελούσαν πάντοτε και διαχρονικά των κύρια πραγματική περιουσία των Κυπρίων”.

Στοιχεία έκδοσης
Μορφή Χαρτόδετο | 222 σελίδες
Διαστάσεις 170 x 240 x 14mm
Ημερ. Έκδοσης Νοέμβριος 2018
Γλώσσα Ελληνική
ISBN  978-9963-676-10-1
Τιμή  €30,00